Vedeckovýskumná činnosť

PDF
Tlačiť
Katedra medzinárodného práva a euróskeho práva sa už od znovuobnovenia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity snaží v čo najväčšej miere aktívne sa podieľať na grantovej činnosti, výsledkom čoho sú viaceré úspešné granty týkajúce sa jednotlivých parciálnych otázok  medzinárodného práva verejného ako aj európskeho práva.