Témy rigoróznych prác

PDF
Tlačiť
V zmysle Vyhlášky dekana Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave č. 2/2009 o zásadách organizácie a konania rigoróznej skúšky účinnej od 1.novembra 2009 môžu absolventi II. stupňového vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore "právo" vykonať verejnú rigoróznu skúšku, súčasťou ktorej je aj obhajoba rigoróznej práce. V prípade úspešného vykonania rigoróznej skúšky bude uchádzačovi udelený titul "JUDr."
 

Neoddeliteľnou súčasťou rigorózneho konania je nielen predloženie a obhajoba rigoróznej práce, ale taktiež aj úspešné vykonanie rigoróznej skúšky, ktorá je verejná. Termín a miesto konania rigoróznej skúšky oznámi predseda skúšobnej komisie uchádzačovi najneskôr jeden mesiac pred jej konaním.

Rigorózna skúška je ústna a pozostáva z dvoch študijných predmetov. V zmysle Prílohy č. 1  Vyhlášky dekana Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave rigorózna skúška v študijnom predmete "medzinárodné právo" pozostáva z nasledujúcich, uchadzačom alternatívne vybratých, predmetov:*

1. medzinárodné právo verejné

+ teória práva alebo ústavné právo alebo európske právo;

2. medzinárodné právo súkromné

+ európske právo alebo medzinárodné právo verejné alebo teória práva;

3. európske právo

medzinárodné právo verejné alebo teória práva alebo medzinárodné právo súkromné.

V prípade, ak uchádzač nevyhovel na rigoróznej skúške, môže ju opakovať najskôr po troch mesiacov odo dňa konania rigoróznej skúšky.

 

 
Témy rigoróznych prác z predmetu "Medzinárodné právo verejné"
 
1.    Medzinárodnoprávna úprava režimu šíreho mora
2.    Medzinárodnoprávna úprava režimu dna a podzemia šíreho mora
3.    Medzinárodnoprávna úprava ochrany morského životného prostredia
4.    Medzinárodný tribunál pre morské právo
5.    Európsky súd pre ľudské práva
6.    Ochrana občianskych a politických práv v medzinárodnom práve
7.    Ochrana práv príslušníkov menšín v medzinárodnom práve
8.    Právo na životné prostredie a jeho ochrana v medzinárodnom práve
9.    Zodpovednosť štátov v medzinárodnom práve životného prostredia
10. Návrh článkov Komisie OSN pre medzinárodné právo o zodpovednosti štátov za protiprávne správanie
11.  Medzinárodnoprávny režim vzdušného priestoru
12.  Medzinárodné riečne právo
13.  Zásada zákazu hrozby silou alebo použitia sily v medzinárodnom práve
14.  Mierové urovnávanie medzinárodných sporov
15.  Postavenie, funkcie a štruktúra stálej diplomatickej misie štátu v inom štáte
16.  Uzatváranie medzinárodných zmlúv
17.  Sukcesia do medzinárodných zmlúv
18.  Postavenie, činnosť a štruktúra Bezpečnostnej rady OSN
19.  Trestanie zločinov podľa medzinárodného práva
20.  Subjekty medzinárodného práva

 
Témy rigoróznych prác z predmetu "Medzinárodné právo súkromné"
 
1.   Kodifikácia a unifikácia medzinárodného práva súkromného
2.   Kolízna metóda, priama metóda a ich vzájomný vzťah
3.   Remisia a transmisia v medzinárodnom práve súkromnom
4.   Vznik a riešenie konfliktu kvalifikácie v medzinárodnom práve súkromnom
5.   Fyzická osoba v medzinárodnom práve súkromnom
6.   Právnická osoba v medzinárodnom práve súkromnom
7.   Voľba práva v medzinárodnom práve súkromnom
8.   Zmluvné záväzkové vzťahy v medzinárodnom práve súkromnom
9.   Mimozmluvné záväzkové vzťahy v medzinárodnom práve súkromnom
10. Vzťahy rodičov a detí v medzinárodnom práve súkromnom
11. Uznanie a výkon cudzích rozhodnutí
12. Justičná spolupráca v civilných veciach
13. Uplatňovanie nároku na výživiné a vymáhanie výživného v medzinárodnom práve súkromnom
14. Podstatné a nepodstatné porušenie zmluvy podľa (Viedenského) Dohovoru o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru
15. INCOTERMS
16. Rozhodcovské konanie v medzinárodnom obchodnom styku
 
 
 
 
Témy rigoróznych prác z predmetu "Európske právo"
 
1.   Pramene práva Európskej únie po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy
2.   Zostavovanie rozpočtu Európskej únie, jeho príjmová a výdavková časť
3.   Medzinárodnoprávna subjektivita Európskej únie
4.   Spolupráca Európskej únie a WTO
5.   Ciele Európskej únie podľa primárneho práva a ich vzťah k právomociam Európskej únie
6.   Finančné a hospodárske inštitútcie Európskej únie
7.   Postavenie jednotlivých inštitúcií Európskej únie v legislatívnom procese a vzájomné interakcie
8.   Vznik členstva v Európskej únii a vzťah prístupovej zmluvy k primárnemu právu
9.   Pozastavenie hlasovacích práv v Rade ako sankčný mechanizmus vo vzťahu k členským štátom Európskej únie
10. Zánik členstva v Európskej únii - prax a budúci vývoj
11. Občianstvo Európskej únie - práva a povinnosti občanov Európskej únie
12. Vzájomné interakcie medzi jednotlivými inštitúciami Európskej únie
13. Spôsob kreácie Európskej komisie
14. Zásada posilnenej spolupráce, jej význam a doterajšie využitie
15. Generálne riaditeľstvá a ich fungovanie v rámci Európskej únie
16. Súdny dvor Európskej únie: procesná stránka konania
17. Súdny dvor Európskej únie: vzťah judikatúry k prameňom práva
18. Jurisdikcia súdnych orgánov Európskej únie
19. Všeobecný súd: právomoc a vzťah k Súdnemu dvoru
20. Osobitné súdy podľa článku 257 Zmluvy o fungovaní Európskej únie - právny základ a činnosť
21. Európska centrálna banka a spôsob jej fungovania
22. Proces zavedenia meny euro v Slovenskej republike – právna úprava Európskej únie a národná právna úprava
23. Význam prípadu van Gend en Loos pre rozvoj práva Európskej únie
24. Význam prípadu Costa v. ENEL pre rozvoj práva Európskej únie
25. Podmienky priameho účinky právnej normy
26. Formovanie nepriameho účinku judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie
27. Predpoklady zodpovednosti členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva Európskej únie a vzťah k judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
28. Legalita, subsidiarita a proporcionalita – zásady pre fungovanie Európskej únie, ich právna úprava a interpretácia Súdnym dvorom Európskej únie
29. Princíp rovného zaobchádzania v práve Európskej únie
30. Nariadenie ako prameň práva – podmienky jeho aplikácie na území členských štátov
31. Smernica ako prameň práva – podmienky transpozície smernice do vnútroštátneho práva
32. Priamy a nepriamy účinok smerníc v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
33. Porušenie práva Európskej únie členským štátom ako prostriedok na donútenie dodržiavania práva Európskej únie
34. Význam rozsudku vo veci Plaumann pre konanie podľa článku 263 a 264 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
35. Nečinnosť inštitúcií Európskej únie ako dôvod porušenia práva Európskej únie
36. Význam konania o predbežnej otázke podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
37. Súd členského štátu ako subjekt oprávnený položiť predbežnú otázku
38. Doktrína acte claire a acte éclairé v konaní podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
39. Spory o pracovnoprávnych nárokoch zamestnancov inštitúcií Európskej únie
40. Procesné zásady konania pre súdmi Európskej únie
41. Colná únia ako základ pre voľný pohyb tovaru, fungovanie colnej únie
42. Právna úprava zákazu kvantitatívnych obmedzení pri dovoze a vývoze tovaru vo svetle judikatúry súdov Európskej únie
43. Prípustné obmedzenia voľného pohybu tovaru v zmysle článku 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
44. Zákaz tarifných prekážok súvisiacich s dovozom a vývozom tovaru
45. Právna úprava voľného pohybu služieb
46. Vysielanie zamestnancov v priestore Európskej únie
47. Výkon právnického povolania v priestore Európskej únie
48. Sloboda usadzovania podnikateľov
49. Nové formy obchodných spoločností v Európskej únii a ich právna úprava
50. Zákaz diskriminácie na základe štátnje príslušnosti v oblasti voľného pohybu pracovníkov
51. Právna úprava práva na pobyt v inom členskom štáte a podmienky jeho realizácie
52. Prípustné obmedzenia pre voľný pohyb pracovníkov
53. Voľný pohyb kapitálu a platieb
54. Súťažné právo Európskej únie - právna úprava a úlohy
55. Podmienky aplikácia článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
56. Uzatváranie horizontálnych a vertikálnych dohôd a ich vplyv na súťažné prostredie
57. Právna úprava blokových výnimike
58. Vymedzenie relevantného trhu a význam jeho vymedzenia
59. Zakázané spôsoby zneužívania dominantného postavenia
60. Právna úprava kontroly zlučovania podnikov
61. Reforma a vývoj súťažného práva v 21. storočí
62. Právomoci inštitúcií Európskej únie a inštitúcií členských štátov pri realizácii súťažného práva Európskej únie
63. Právna úprava štátnej pomoci v Európskej únii
64. Liberalizácia sieťových odvetví
65. Realizácia spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky
66. Spolupráca v oblasti justície a vnútra - oblasti spolupráce
67. Policajná a justičná spolupráca v trestných veciach
68. Právna úprava a fungovanie Schengenského systému
69. Právne základy hospodárskej a menovej politiky
70. Právna úprava štrukturálnych fondov
71. Rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva v právnom systéme Európskej únie
72. Charta základných práv Európskej únie a jej význam pre systém práva Európskej únie