Home Katedry Katedra dejín práva Témy rigoróznych prác

Témy rigoróznych prác

PDF
Tlačiť

ZOZNAM TÉM RIGORÓZNYCH PRÁC Z DEJÍN ŠTÁTU A PRÁVA

Témy rigoróznych prác zo svetových dejín štátu a práva:

1. Človek a jeho právne postavenie s starovekých štátoch
2. Človek a jeho právne postavenie vo feudálnych štátoch
3. Základné zásady a črty organizácie feudálneho štátu
4. Vývoj postavenia hlavy štátu za feudalizmu
5. Ústavný vývoj Anglicka (Veľkej Británie)
6. Anglické zákonodarstvo obdobia revolúcie (1640-1660)
7. Ústavný vývoj Spojených štátov amerických
8. Konfederácie v histórii Spojených štátov amerických
9. New Deal - význam legislatívy v riešení ekonomických a sociálnych problémov
10. Práva človeka a občana v histórii Spojených štátov amerických
11. Vývoj organizácie miestnej správy vo Francúzsku (1843-1958)
12. Dve cisárstva vo Francúzsku (porovnanie najvýznamnejších právnych a politických aspektov)
13. Ústavný vývoj Francúzska v rokoch 1870-1958
14. Od Svätej Rímskej ríše nemeckého národa po Nemeckú ríšu (proces zjednocovania Nemecka v
19.stor.)
15. Zložený štát - konštantný fenomén v nemeckých dejinách

Témy rigoróznych prác z dejín štátu a práva na území Slovenska:

1. Počiatky štátu a štátnosti na území Slovenska
2. Kontinuita velkomoravských inštitúcií v ranofeudálnom uhorskom štáte
3. Inštitúty slovenského obyčajového práva vo feudálnom uhorskom práve
4. Vlastníctvo v úprave feudálneho uhorského práva
5. Kodifikácie uhorského obyčajového práva
6. Proces unifikácie a kodifikácie v mestskom práve na Slovensku
7. Podiel Slovenska na vývoji uhorskej právnej kultúry
8. Inštitúty súkromného práva v stredovekom práve na Slovensku
9. Pokusy o recepciu rímskeho práva vo feudálnom uhorskom práve
10. Urbárska regulácia Márie Terézie a jej dopad na právne pomery poddaných na Slovensku
11. Občianske práva a slobody v zákonodarnej činnosti uhorského snemu v rr. 1843-1848
12. Reorganizácia verejnej správy v Uhorsku po vyrovnaní z r. 1867 a jej dopad na území Slovenska
13. Vznik a vývoj československého právneho poriadku (1918-1938)
14. Vývoj československého ústavného práva v rr. 1918-1938
15. Problematika unifikácie československého občianskeho a obchodného práva v medzivojnovom období
16. Zákonodarná činnosť Slovenskej národnej rady v case Slovenského národného povstania
17. Od Ústavnej listiny z r. 1920 k Ústave 9. mája
18. Unifikácia a kodifikácia československého práva v rr. 1948-1950
19. Príprava a prijatie Ústavného zákona o ceskoslovenskej federácii a jeho novelizácie
20. Federalizácia ČSSR a ústavné postavenie Slovenska v rr. 1968-1993

Katedra akceptuje aj iné témy rigoróznych prác podľa odôvodnených návrhov uchádzačov prerokovaných s vedúcim katedry.