Home

OPP - štátnicové otázky

PDF
Tlačiť

Otázky na štátnu skúšku z občianskeho práva procesného

 

  1. Občiansky (civilný) proces a občianske právo procesné (pojem, predmet, prvky)
  2. Pramene občianskeho práva procesného (vnútroštátne, medzinárodné, európske)
  3. Postavenie občianskeho práva procesného v systéme práva, vzťah medzi procesným právom a hmotným právom
  4. Občiansky súdny poriadok, jeho systematika, pôsobnosť a vplyv európskeho práva
  5. Druhy civilného procesu
  6. Zásady (princípy) civilného procesu
  7. Zásada (princíp) verejnosti, rovnosti účastníkov, ústnosti a priamosti
  8. Zásada (princíp) neformálnosti, hospodárnosti, voľného hodnotenia dôkazov
  9. Uplatňovanie zásady (princípu) arbitrárneho poriadku a legálny poriadok v civilnom procese

10.  Zásady (princípy) sporového konania

11.  Zásady (princípy) nesporového konania

12.  Subjekty civilného procesu

13.  Účastníci konania, procesné spoločenstvo

14.  Spôsobilosť byť účastníkom konania a procesná spôsobilosť účastníka konania

15.  Procesné úkony súdu

16.  Procesné úkony účastníkov konania (forma, náležitosti, miesto, čas)

17.  Doručovanie

18.  Lehoty a doby v občianskom súdnom procese

19.  Predvolanie, predvedenie a poriadkové opatrenia

20.  Procesné podmienky

21.  Vady konania

22.  Právomoc súdov, medzinárodná právomoc súdov, spory o právomoc

23.  Príslušnosť súdov (pojem a druhy)

24.  Miestna príslušnosť (zásada perpetuatio fori, prorogácia, delegácia)

25.  Vecná príslušnosť, kauzálna vecná príslušnosť a funkčná príslušnosť

26.  Spory o príslušnosť

27.  Vylúčenie sudcov a iných súdnych osôb a námietka zaujatosti

28.  Zastúpenie na základe plnomocenstva

29.  Zastúpenie na základe zákona, zastúpenie na základe rozhodnutia

30.  Pristúpenie, zámena a zmena účastníka konania

31.  Vedľajší účastník konania, účastník pre určitý úsek konania

32.  Prokurátor v občianskom súdnom procese

33.  Postavenie notára v občianskom súdnom procese

34.  Zmierovacie konanie a súdny zmier; mediácia

35.  Konanie o určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov

36.  Predbežné opatrenie

37.  Zabezpečenie dôkazu a zabezpečenie dôkazu vo veciach týkajúcich sa práva duševného vlastníctva

38.  Sporové a nesporové konanie (podstata, rozdiely)

39.  Nesporové konanie (charakteristika, jednotlivé druhy)

40.  Návrh na začatie konania

41.  Prekážky postupu konania

42.  Priebeh konania na súde 1. stupňa; spojenie vecí

43.  Príprava pojednávania, pojednávanie a konanie bez pojednávania

44.  Vzájomná žaloba, zmena žaloby, späťvzatie žaloby

45.  Dokazovanie (všeobecne, pojem, predmet, vykonávanie dôkazov)

46.  Dôkazné prostriedky a hodnotenie dôkazov

47.  Trovy konania

48.  Druhy súdnych rozhodnutí, ich právoplatnosť a vykonateľnosť

49.  Rozsudok

50.  Kontumačný rozsudok a rozsudok na základe uznania a vzdania sa nároku

51.  Medzirosudok, čiastočný rozsudok, dopĺňací rozsudok

52.  Uznesenie

53.  Platobný rozkaz

54.  Zmenkový a šekový platobný rozkaz

55.  Oprava a doplnenie rozhodnutia

56.  Konanie o dedičstve

57.  Konanie o starostlivosti súdu o maloletých, konanie o osvojiteľnosti a konanie o osvojenie

58.  Konanie o vyhlásenie za mŕtveho, konanie o povolenie uzavrieť manželstvo

59.  Konanie vo veciach obchodného registra a postup pri zápise údajov do obchodného registra, zápise zmeny zapísaných údajov a ich výmazu

60.  Opravné systémy, opravné prostriedky a ich druhy

61.  Odvolanie (prípustnosť, lehoty na podanie odvolania, účinky odvolania)

62.  Konanie a rozhodnutie o odvolaní

63.  Obnova konania (prípustnosť, lehoty na podanie obnovy konania, účinky obnovy konania)

64.  Konanie a rozhodnutie o návrhu na obnovu konania

65.  Dovolanie (prípustnosť, lehoty na podanie dovolania, účinky dovolania)

66.  Konanie a rozhodnutie o dovolaní

67.  Mimoriadne dovolanie

68.  Správne súdnictvo (všeobecne)

69.  Rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov

70.  Rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov

71.  Konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy a konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy

72.  Výkon rozhodnutia podľa OSP a exekúcia podľa EP (všeobecne)

73.  Výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí

74.  Exekúcia (všeobecne) a spôsoby vykonávania exekúcie

75.  Subjekty exekučného konania; exekučný titul

76.  Priebeh exekučného konania

77.  Odklad a zastavenie exekúcie

78.  Exekučné spory

79.  Exekúcia zrážkami zo mzdy a z iných príjmov

80.  Rozsah zrážok zo mzdy

81.  Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v peňažnom ústave

82.  Exekúcia prikázaním iných peňažných pohľadávok

83.  Exekúcia postihnutím iných majetkových práv

84.  Exekúcia predajom hnuteľných vecí

85.  Exekúcia predajom nehnuteľností

86.  Dražba v exekúcii predajom nehnuteľností

87.  Zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnostiach

88.  Exekúcia postihnutím podielu v obchodných spoločnostiach

89.  Vypratanie

90.  Odobratie veci

91.  Rozdelenie spoločnej veci

92.  Uskutočnenie prác a výkonov

93.  Konkurzné konanie a reštrukturalizácia (všeobecne)

94.  Subjekty konkurzného konania a veriteľské orgány

95.  Vyhlásenie konkurzu a účinky vyhlásenia konkurzu

96.  Prihlasovanie a popieranie pohľadávok a konkurzná podstata (zistenie a spísanie majetku, vylučovacia žaloba, speňažovanie majetku a uspokojenie veriteľov)

97.  Malý konkurz, oddlženie

98.  Rozhodcovské konanie (všeobecne) a arbitrabilita

99.  Rozhodcovská zmluva

101. Rozhodca, rozhodcovský súd, stály rozhodcovský súd. 

102. Konanie pred rozhodcom a konanie na (štátnom) súde

103. Rozhodcovské rozhodnutia, opravné prostriedky, vykonateľnosť