Home

Informácie a texty k voliteľnému predmetu: Medzinárodné a európske rodinné právo 2014/2015

PDF
Tlačiť


Vyučujúci: JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. 

Výučba: 2 akademické hodiny, štvrtky popoludní

POZOR! Limitovaný počet študentov (20-25).

 

Výučba predmetu sa realizuje vo dvoch fázach:

1. fáza teoretická - seminárne prednášky o metódach a postupoch právnej komparatistiky so zameraním na praktické využitie pri spracovávaní porovnávacej štúdie (2. fáza)

2. fáza: Na začiatku 1. fázy si študenti po konzultácii s vyučujúcim vyberú tému porovnávacej štúdie. Témy budú ponúknuté zo zoznamu (nižšie) alebo dohodnuté ad hoc.

 

Študenti budú porovnávaciu štúdiu spracovávať v pracovnej skupine (2-3 člennej), počas prvej fázy (cca. 6 týždňov).

Pre zvýšenie jazykovej rozmanitosti a podpory interkulturálnych vzťahov bude podľa záujmu do každej skupiny zapojený hosťujúci študent z Právnickej fakulty Dostojevského univerzity v Omsku. Od 1.10.2014 príde na PF TU študovať 9 študentov na dva semestre z Ruskej federácie.

V závere druhej fázy budú študenti prezentovať počas cca. 30 min s použitím power pointovej prezentácie výsledky štúdie.

 

Od študenta sa očakáva:

- angažovanosť

- tvorivosť

- schopnosť tímovej práce

- znalosť hociktorého cudzieho jazyka podľa potreby (analyzovanie právnych textov).

 

Úspešná prezentácia je zároveň výsledok hodnotenia predmetu.

 

V prípade záujmu o predmet sa možno hlásiť e-mailom  ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ) s uvedením mena, priezviska, ročníku a prípadnej témy. Hlásiť možno aj celú pracovnú skupinu s témou. 

 

Zoznam tém:

1. Internacionalizácia rodinného práva so zameraním na medzinárodné únosy detí

2. Internacionalizácia rodinného práva so zameraním na medzinárodné adopcie detí

3. Vyživovacia povinnosť v slovenskom práve a jeho vymáhanie vo vzťahu s cudzím prvkom.

4. Druhy náhradnej starostlivosti v SR a vo vybratých krajinách.

5. Právne formy spolužitia osôb podľa slovenského práva a ich alternatívy vo vybraných krajinách Európy

6. Majetkovoprávne vzťahy medzi manželmi podľa slovenského a ich alternatívy vo vybraných krajinách Európy.

7. Právna úprava striedavej a spoločnej osobnej starostlivosti v SR a  vo vybratých krajinách.

8. Ochrana dieťaťa a právna úprava zásahov štátu do rodičovských práv v SR a vo vybratých krajinách.

9. Náboženstvo a najlepší záujem dieťaťa v prípadoch výchovy v SR a vo vybratých krajinách.

10. Právna úprava surogátneho materstva v SR a vo vybratých krajinách.

11. Biologické a sociálne rodičovstvo verzus právne rodičovstvo v SR a vo vybratých krajinách.

12. Vývoj práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach a slobodách a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva - problémový okruh: Právo na uzatvorenie manželstva po zmene pohlavia. Porovnanie právnej úpravy vo vybraných krajinách.

13. Vývoj práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach a slobodách a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva - problémový okruh: Princíp rovnoprávnosti manželov. Vzťahy medzi manželmi. Porovnanie právnej úpravy vo vybraných krajinách.

14. Vývoj práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach a slobodách a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva - problémový okruh: Práva homosexuálne orientovanej osoby. Porovnanie právnej úpravy vo vybraných krajinách.

18. Vplyv rozhodnutia X a ostatní proti Rakúsko z 19.2.2013 ( GRAND CHAMBER CASE OF X AND OTHERS v. AUSTRIA (Application no. 19010/07)

na reformu rakúskeho adopčného práva k tomu pozri:  http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ME/ME_00528/index.shtml.

15. Právna úprava styku rodiča s dieťaťom v SR a vo vybratých krajinách. Rovnako i procesnoprávna úprava.

16. Právna úprava snúbenectva a vzniku manželstva v SR a vo vybratých krajinách.

17. Právna úprava zániku manželstva v SR a vo vybratých krajinách.

18. Reforma rakúskeho rodinného práva z roku 2013 a jej možný vzor pre reformu slovenského zákona o rodine  - k tomu pozri

Kindschafts- und Namensrechts-Änderungsgesetz 2013 http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_02004/index.shtml